กร็ดความรู้ประสาทหูเทียม - การทำตามความสนใจของเด็ก. การให้ภาษาแก่น้องๆ คุณพ่อคุณแม่ควรทำกิจกรรมที่เด็กสนใจ เด็กจึงจะให้ความร่วมมือและพัฒนาภาษาได้ดีกว่าการบังคับในกิจกรรมที่เด็กไม่ชอบ ซึ่งในวันนี้ทางศูนย์ฯ ได้นำเกร็ดความรู้ที่ 5
Read more
กร็ดความรู้ประสาทหูเทียม - การทำตามความสนใจของเด็ก. การให้ภาษาแก่น้องๆ คุณพ่อคุณแม่ควรทำกิจกรรมที่เด็กสนใจ เด็กจึงจะให้ความร่วมมือและพัฒนาภาษาได้ดีกว่าการบังคับในกิจกรรมที่เด็กไม่ชอบ ซึ่งในวันนี้ทางศูนย์ฯ ได้นำเกร็ดความรู้ที่ 5
Read more
เกร็ดความรู้ประสาทหูเทียม - การกระตุ้นให้พูดมากขึ้น ครูทรายนำเกร็ดความรู้มาฝากผู้ปกครองน้องๆ ผู้ใช้ประสาทหูเทียมค่ะ เกร็ดความรู้ #4 คือการกระตุ้นให้น้องพูดมากขึ้น เมื่อน้องเริ่มพูดได้แล้ว ผู้ปกครองก็ยังต้องกระตุ้นให้น้องพูดมากขึ้น วันนี้ครูจากแสงหนือมีเทคนิคดีๆ ในการเพิ่มพูนการใช้ภาษาของเด็กๆ มาฝากค่ะ
Read more
เกร็ดความรู้ประสาทหูเทียม - การนั่งระดับเดียวกันกับเด็กขณะให้ภาษา การนั่งระดับเดียวกันกับเด็กขณะให้ภาษา คือการนั่งอยู่ในระดับเดียวกับน้อง ในขณะที่กำลังทำกิจกรรมให้ภาษากับน้องเพื่อดึงความสนใจของน้องมาสู่กิจกรรมที่ผู้ปกครองกำลังทำกับน้องอยู่ ซึ่งนอกจากจะให้เกิดความสนใจร่วมกัน ยังจะช่วยให้เกิดความสนุก นำมาซึ่งการเรียนรู้ภาษาของน้อง อันจะเกิดผลลัพธ์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ
Read more
เกร็ดความรู้ประสาทหูเทียม - การให้ตัวเลือก. ในการสอนเด็กที่ใช้เครื่องช่วยฟังหรือประสาทหูเทียม การพูดตัวเลือกให้เด็กฟังจะช่วยฝึกการฟังและประมวลผลของเด็ก เช่น ในขณะที่รับประทานผลไม้
Read more
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้.   เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ จะมีปัญหาหรือข้อจำกัด รวมถึงการคิดคำนวณ ซึ่งทางด้านคณิตศาสตร์ มีความยากตั้งแต่ การอ่าน การเขียน รวมไปเรื่องตัวเลข การเขียนตัวเลขไม่ถูกต้อง
Read more
ารเขียนเป็นกิจกรรมต้องอาศัยทักษะความสามารถหลายอย่างประกอบกันการเขียนเป็นทักษะการทำงานของมือในลักษณะที่ต้องอาศัยความละเอียดปราณีตและมีแบบแผนของการจับดินสอ
Read more
วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD ทำได้อย่างไร แม้เด็ก LD หรือเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ จะไม่สามารถวินิจฉัยได้ชัดเจนในเด็กต่ำกว่า 6 ขวบ แต่ก็สามารถค้นหากลุ่มเสี่ยงได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล โดยเฉพาะในกลุ่มที่ใช้มือไม่เก่ง งุ่มง่าม ซุกซน พูดช้า การทรงตัวไม่ดี สับสนทิศทาง สับสนซ้ายขวา หรือเด็กที่อายุเกินชั้นป. 1 แล้วยังพูดไม่ชัด
Read more
จะทราบได้อย่างไรว่าเด็กคนไหนเป็นเด็ก LD           จากตอนที่ 1 และ 2 ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือได้นำเสนอวิธีการสังเกตเบื้องต้น สำหรับลักษณะเด็กที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้หรือ LD ในตอนที่ 3 นี้ มีแนวทางการช่วยเหลือเด็ก LD มาฝากค่ะ
Read more
ลูกของคุณมีลักษณะเช่นนี้หรือไม่? จากตอนที่ 1 ผู้ปกครองหลายๆ คนเจอปัญหาเดียวกันคือ ลูกยังอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่ได้ ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือได้นำเสนอวิธีการสังเกตเบื้องต้น
Read more

ปฎิทินการสอน