โปรแกรมฝึกฟัง ฝึกพูด และฟื้นฟูการฟังและภาษารายบุคคล

คือกระบวนการบำบัดฟื้นฟูภาษา ผ่านการฟัง แบบตัวต่อตัว เพื่อการพัฒนาการด้านการฟัง ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างครอบครัวกับนักบำบัด โดยมีจุดมุ่งหมายในการใช้ภาษาพูดให้ได้เหมาะสมกับวัย รวมถึงการเข้าร่วมในสังคมในได้อย่างปกติสุขตลอดชีวิต

แนวการบำบัดทางการพูดผ่านการฟัง เป็นแนวทางการใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการมอบโอกาสให้ลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเรียนรู้การพูดผ่านทักษะการฟัง วิธีการคือการเน้นการใช้เสียงจากภาษาพูด (การฟัง) ให้เสมือนเป็นช่องทางในการเรียนรู้ และเข้าใจความหมายจากสิ่งแวดล้อม ในการฝึก ผู้ปกครองจำต้องอยู่ในห้องฝึกเพื่อมีส่วนร่วมอย่างจริงจังตลอดชั่วโมงฝึก ในกระบวนการนี้ ผู้ปกครองจะเรียนรู้ที่จะมอบวิธีการ และประสบการณ์ดีๆ เพื่อนำมาซึ่งการกระตุ้นการสื่อสารโดยคำพูด

วิธีการฝึกพูดผ่านการฟังนี้เป็นวิธีที่แตกต่างในส่วนที่เราต้องการดึงศักยภาพสูงสุดของการได้ยินของเด็กมาใช้พัฒนาภาษาพูด

เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่ยังคงมีการได้ยินหลงเหลืออยู่บ้าง ซึ่งต่างก็จะได้รับการช่วยเหลือให้ได้ยินดีขึ้น จากเครื่องช่วยฟัง หรือประสาทหูเทียม อุปกรณ์เหล่านี้จะเอื้อให้เด็กสามารถเข้าถึงเสียง ดังนั้น ทักษะการฟัง การพูดและภาษาจะสามารถถูกนำมาพัฒนาสู่ศักยภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในขั้นตอนการฝึกพูดผ่านการฟังนี้ เด็กจะถูกพัฒนาให้คุ้นเคยกับการใช้ทักษะการฟัง จนเด็กจะคอยตระหนักรู้ต่อเสียงสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจนเป็นนิสัย การได้ยินและการฟังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันในการสื่อสาร การเล่น การศึกษาและในที่สุด ในชีวิตการทำงาน

Comments are closed.

ปฎิทินการสอน