ตารางกิจกรรม Parent Education

กำหนดการพื่อให้ความรู้ ผู้ปกครองน้องๆ ที่ใช้ประสาทหูเทียม

ตารางกิจกรรมปี 2566

วัน/เดือน/ปี

หัวข้อ Parent Education เวลา 13.00-14.00

26 ม.ค. 66

หนังสือประสบการณ์สำคัญอย่างไร?

23 ก.พ. 66

เริ่มต้นอย่างไรดี หากสงสัยว่าลูกอาจมีภาวะออทีสซึม

30-มี.ค. 66

การดูแลประสาทหูเทียม และเครื่องช่วยฟังในช่วงฤดูร้อน

1-เม.ย.-65

25 พ.ค. 66

วิธีการให้ภาษาของเด็กที่เริ่มหัดฟัง

29 มิ.ย. 66

สัญญาณอันตรายการได้ยิน

27 ก.ค. 66

พัฒนาการการเคลื่อนกับนักกิจกรรมบำบัด

31 ส.ค. 66

เด็กพร้อมไหม? กับการไปโรงเรียน

28 ก.ย. 66

การให้ภาษาผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

26 ต.ค. 66

เด็กๆจะสนุกกับการให้ภาษาจากกิจกรรมในบ้าน

30 พ.ย. 66

มาสนุกให้ภาษาผ่านการร้องเพลง (นิทาน)

1 ธ.ค. 66

ความบกพร่องต่างๆ นั้นอาจรวมถึงการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ ปัญหาทางด้านประสาทความรู้สึก ด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และความบกพร่องทางการเรียนรู้