ศูนย์มอบบริการการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบเข้มข้น

ศูนย์มอบบริการการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบเข้มข้น เพื่อพัฒนา กระตุ้น และส่งเสริมศักยภาพให้กับเด็กพิเศษที่มีปัญหาการได้ยิน การสื่อสาร และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ให้สามารถนำศักยภาพเหล่านั้นมาพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งการสื่อสาร สังคมและ การเรียนรู้

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือเป็นศูนย์เพื่อเด็กพิเศษที่บริหารจัดการด้านวิชาการในรูปแบบ*การบูรณาการข้ามศาสตร์ มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ พร้อมก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถประยุกต์องค์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษแบบองค์รวม ด้วยมาตรฐานทางวิชาการที่เป็นเลิศ

นโยบาย ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ

ปรัชญาการเรียนการสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง : Child Centered Care หรือ 3C หมายถึง การที่ทีมสหวิชาชีพมองเด็กแต่ละคนตามศักยภาพเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษแบบองค์รวม (Holistic Child Development) มีการออกแบบวิธีการ และแผนการสอนเฉพาะรายบุคคล กำหนดเป้าประสงค์ที่เด็กต้องพัฒนาไปให้ถึงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม พูดคุยและแสดงความคิดเห็น และมีการปรับเปลี่ยนแผนการสอนตามความสามารถของเด็กอย่างต่อเนื่อง

*การบูรณาการข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary Team) ค้นหาแนวทางการสอนและการฟื้นฟูแบบใหม่ แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ความชำนาญระหว่าง ทีมวิชาชีพ ประกอบด้วย ครูการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยา นักแก้ไขการพูด ครูปฐมวัย และนักกิจกรรมบำบัด ที่จะบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งมีความสำคัญต่อประสิทธิผลของการให้บริการทางการเรียนการสอน โดยมีผู้ดูแลเด็กรายคน (Case manager) สรุปผลการประเมิน การจัดทำเป้าหมายในการพัฒนา ร่วมวางแผนการสอน รายงานผลการบำบัดให้แก่ผู้ปกครองติดตามผลร่วมกับผู้ปกครองและทีมงาน

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือคือผู้นำทางการวินิจฉัย การพัฒนาภาษาและความรู้ แก่เด็กเล็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน