ประสบการณ์การสอน

13ปี

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือคือผู้นำทางการวินิจฉัย การพัฒนาภาษาและความรู้ แก่เด็กเล็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

"ศูนย์ฟื้นฟูเพื่อเด็กพิเศษเอกชนแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย"

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ( Center For Special Needs Children ) เป็นศูนย์เพื่อเด็กพิเศษที่บริหารจัดการด้านวิชาการในรูปแบบ * บูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อนำมาใช้พัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษแบบองค์รวม ด้วยมาตรฐานทางวิชาการที่เป็นเลิศ

กล่าวถึงปรัชญาการเรียนการสอนให้เด็กเป็นศูนย์กลาง Child Centered Care (C3) โดยทีมวิชาชีพจะมองเด็กแต่ละคนตามศักยภาพเพื่อพัฒนาแบบองค์รวม และออกแบบวิธี แผนการสอนเฉพาะตัว โดยตั้งเป้าหมายที่เด็กต้องพัฒนาไปให้ถึงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม พูดคุยและแสดงความคิดเห็น ปรับเปลี่ยนแผนการสอนตามความสามารถของเด็กอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ค้นหาแนวทางการสอนและการฟื้นฟูแบบใหม่ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ความชำนาญระหว่างทีมวิชาชีพ ประกอบด้วย ครูการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำบัดที่จะบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งมีความสำคัญต่อประสิทธิผลของการให้บริการทางการเรียนการสอน โดยมีผู้ดูแลเด็กรายคน สรุปผลการประเมิน การจัดทำเป้าหมายในการพัฒนา ร่วมวางแผนการสอน รายงานผลการบำบัดให้แก่ผู้ปกครอง ติดตามผลร่วมกับผู้ปกครองและทีมงาน โดยมีกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ จะแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ ดังนี้ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ส่งเสริมพัฒนาด้านการสื่อสาร การพูด และภาษา พัฒนาด้านประสาทสัมผัส พัฒนาด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ พัฒนาด้านทักษะความรู้ ความเข้าใจ การคิด และการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการดำรงชีวิต สนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา พัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ ห้องเรียนกระตุ้นพัฒนาการแรกเริ่ม ห้องเรียนกระตุ้นพัฒนาการแบบเข้มข้น ห้องเรียนซ่อมเสริมวิชาการโดยครูการศึกษาพิเศษ จัดแผนพัฒนาแผนการถ่ายโอนเฉพาะบุคคล ให้คำปรึกษาผู้ปกครองในการเตรียมตัวลูกล่วงหน้า 2-3 ปี