เด็กพิเศษ Picture Exchange Communication System (PECS)-เรียนศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ

โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการโดยนักกิจกรรมบำบัด

โปรแกรมนี้ส่งเสริมพัฒนาการองค์รวม เพื่อกระตุ้นสมอง ประสาทการรับรู้ การเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกาย เพื่อให้เกิดการกระตุ้นพัฒนาการสมวัย ต่อยอดส่งเสริมไปถึงความพร้อมในการเรียนรู้

ปัญหาที่ลูกประสบอยู่นั้น สามารถแก้ไขได้ ติดต่อศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือวันนี้

Comments are closed.

ปฎิทินการสอน