โปรแกรมการฝึกฟังฝึกพูดสำหรับเด็กวัยก่อนเข้าเรียน6

โปรแกรมการฝึกฟังฝึกพูดสำหรับเด็กวัยก่อนเข้าเรียน

(ในห้องเรียนเตรียมความพร้อม)

ห้องเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กที่ความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่อายุ 2-7 ปี เปิดรับสมัครตลอดปี โดยมีการเรียนการสอนโดยครูการศึกษาพิเศษที่ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง และทำงานร่วมกับนักฝึกพูดผ่านทักษะการฟัง 4 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

กิจกรรมในห้องเรียนถูกออกแบบเพื่อให้เด็กได้นำการได้ยินที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดในการพัฒนาภาษารับ ภาษาส่งและภาษาพูด และส่งเสริมทักษะทางสังคม อารมณ์ ความรู้ความเข้าใจ และการพัฒนาทางกายภาพ

เด็กทุกคนจะได้รับการฝึกเดี่ยวกับครูฝึกพูดเป็นเวลา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยวิธีการฝึกพูดผ่านทักษะการฟัง โดยทางศูนย์แนะนำให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนด้วยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อให้สามารถนำวิธีการฝึกพูดผ่านทักษะการฟังไปใช้ฝึกต่อที่บ้านได้

ในแต่ละภาคเรียน ผู้ปกครองจะได้ร่วมประชุมกับครูประจำชั้นและครูฝึกพูดเพื่อติดตามรายงานความก้าวหน้าและวางแผนการเรียนร่วมกัน

 

ปัญหาที่ลูกประสบอยู่นั้น สามารถแก้ไขได้ ติดต่อศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือวันนี้

Comments are closed.

ปฎิทินการสอน