โปรแกรมการเรียนออนไลน์

โปรแกรมการเรียนออนไลน์

การเรียนออนไลน์นั้นเหมาะสำหรับผู้ปกครองและบุตรหลานที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด และสามารถเข้าถึงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อต่อภาพวีดีโอกับครูที่ศูนย์ โดยครูจะส่งแผนการสอนให้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ปกครองได้อ่าน ทำความเข้าใจ และเตรียมอุปกรณ์การสอนตามที่ครูแนะนำไว้ เมื่อถึงเวลานัดหมาย ผู้ปกครอง บุตรหลาน จะต่อวีดีโอให้เห็นหน้าครู ครูจะสามารถเห็นเด็ก ผู้ปกครอง และอุปกรณ์ที่ได้เตรียมไว้

การเรียนแบบออนไลน์นี้ ทำให้ผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากรุงเทพ เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่เคยได้มาเรียนที่ศูนย์แล้ว และพอเข้าใจว่าบทบาทของผู้ปกครองนั้นควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้าง

โปรแกรมการเรียนออนไลน์1

ปัญหาที่ลูกประสบอยู่นั้น สามารถแก้ไขได้ ติดต่อศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือวันนี้

Comments are closed.

ปฎิทินการสอน