นักจิตวิทยา / นักวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์และพฤติกรรมทางวาจา

ปริญญาตรี จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ปริญญาโท

The Erasmus Musdus Masters Program in Clinical Linguistics (M.Sc.) Joint Programs in University of Groningen, the Netherlands, University of Potsdam, Germany, University of Eastern Finland, Finland.
Master’s Degree in Special Education (M.Ed.) Emphasis in Applied Behavior Analysis (ABA) – Penn State University U.S.A

Board Certified Behavior Analyst (BCBA)

ปริญญาตรี จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี จิตวิทยาพัฒนาการ เกียรติยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท จิตวิทยาคลีนิค มหาวิทยาลัยมหิดล

นักกิจกรรมบำบัด

ปริญญาตรี กิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี กิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี กิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ครูการศึกษาพิเศษ

ปริญญาตรีการศึกษาพิเศษ สาขาปฐมวัย และ ความบกพร่องทางการได้ยิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปริญญาโทจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ เชี่ยวชาญในเด็กที่อยู่ในกลุ่มอาการออทิสซึ่มและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครูปฐมวัย

ปริญญาตรีครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ครูฝึกพูดผ่านทักษะการฟัง

ปริญญาตรีการศึกษาพิเศษ สาขาความบกพร่องทางตา วิทยาลัยครูสวนดุสิต
ปริญญาโทการศึกษาพิเศษ สาขาความบกพร่องทางการได้ยิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
Certificate of Auditory Verbal Therapy Training, 2005
Certificate of PECS Basic Training, 2011

ปริญญาตรี ศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท จิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certificate of Auditory Verbal Therapy Training, 2016

ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักแก้ไขการพูด

ปริญญาตรี การแก้ไขการพูด มหาวิทยาลัยมหิดล