วิธีการสมัคร

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ยินดีสร้างโอกาสให้บุคคลผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน เป็นส่วนในการร่วมเสริมสร้างพลังความคิด ความรู้ทางวิชาการ ท่านที่สนใจสามารถส่งจดหมาย สมัครงาน พร้อมแนบประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานได้ที่

info.northlightcenter@gmail.com

สวัสดิการพนักงาน

ดูรายละเอียด

นักศึกษาฝึกงาน/อาสาสมัคร

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน และอาสาสมัครตลอดปี
นักศึกษาที่สนใจ มีความประสงค์จะเข้าร่วมฝึกงานในระหว่างการศึกษาหรือเป็นอาสาสมัคร
สามารถส่งรายละเอียดส่วนตัวพร้อมประวัติการศึกษามาได้ที่ info.northlightcenter@gmail.com

นักศึกษาฝึกงาน/อาสาสมัคร

ดูรายละเอียด

นักจิตวิทยาพัฒนาการ

รับสมัครนักจิตวิทยาพัฒนาการเพื่อปฏิบัติงานด้านการสอน การกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา และการฟัง ในห้องเรียนเตรียมความพร้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
 • ชอบสอนเด็กเล็ก
 • ผู้สมัครจะได้รับการอบรม และพัฒนาด้านการสอนพูดผ่านทักษะการฟัง
 • ผู้ที่มีคะแนนการเรียนในระดับเกียรตินิยม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีความสามารถทางการพูดชัดเจน อ่านและเขียนภาษาไทยได้ดี มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักจิตวิทยาพัฒนาการ

ดูรายละเอียด

ครูห้องเรียน และ ครูผู้ช่วยห้องเรียนเตรียมความพร้อม

รับสมัครครูห้องเรียน และ ครูผู้ช่วยห้องเรียนเตรียมความพร้อม  จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ ครุศาสตร์ปฐมวัย หรือจิตวิทยาพัฒนาการ
 • ชอบสอนเด็กเล็ก มีประสบการณ์ทำงานกับเด็กอายุ 1-6 ปี
 • ผู้สมัครจะได้รับการอบรม และพัฒนาด้านการสอนพูดผ่านทักษะการฟัง
 • ผู้ที่มีคะแนนการเรียนในระดับเกียรตินิยม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีความสามารถทางการพูดชัดเจน อ่านและเขียนภาษาไทยได้ดี มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ครูห้องเรียน และ ครูผู้ช่วยห้องเรียนเตรียมความพร้อม

ดูรายละเอียด

ครูการศึกษาพิเศษปฐมวัย

รับสมัครครูการศึกษาพิเศษ-ปฐมวัย จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาทางสาขาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการศึกษา ครุศาสตร์ปฐมวัย 
 • ผู้ที่มีคะแนนการเรียนในระดับเกียรตินิยม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้สมัครควรเป็นบุคคลที่มีความสามารถทางการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • ผู้สมัครควรมีประสบการณ์ทำงานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษมาอย่างน้อย 3 ปี

ครูการศึกษาพิเศษปฐมวัย

ดูรายละเอียด

ครูผู้ช่วยห้องเรียนเตรียมความพร้อม

 

รับสมัครครูผู้ช่วยห้องเรียนเตรียมความพร้อม ตำแหน่งพนักงานรายวัน จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ ครุศาสตร์ปฐมวัย หรือจิตวิทยาพัฒนาการ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีประสบการณ์ทำงานกับเด็กอายุ 1-6 ปี มาก่อน
 • ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ครูผู้ช่วยห้องเรียนเตรียมความพร้อม

แบบฟอร์มลงทะเบียนรับ นักศึกษาฝึกงาน/อาสาสมัคร

แบบฟอร์มลงทะเบียนรับ นักจิตวิทยาพัฒนาการ

แบบฟอร์มลงทะเบียนรับ ครูห้องเรียน และ ครูผู้ช่วยห้องเรียนเตรียมความพร้อม

แบบฟอร์มลงทะเบียนรับ ครูการศึกษาพิเศษปฐมวัย