การให้ความรู้ผู้ปกครอง

การให้ความรู้ผู้ปกครองเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพราะหากผู้ปกครองได้รับความรู้และข้อมูลเพิ่มขึ้นก็จะสามารถช่วยเหลือลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้สื่อสารไปในโลกแห่งการสื่อสารได้มากขึ้นเช่นกัน ทางศูนย์ฯ เชื่อว่าผู้ปกครองคือครูที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในงานบริการให้ความรู้ผู้ปกครองนี้ ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวจะได้รับความรู้ เพื่อนำไปใช้พัฒนาทักษะการสื่อสารและพัฒนาการด้านอื่นๆ ของบุตร และแบ่งปันความรู้สึกในการเลี้ยงดูกับผู้ปกครองท่านอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจช่วยผ่อนคลายความเครียด

การให้ความรู้ผู้การให้ความรู้ผู้ปกครองนี้จะมีขึ้นทุกๆ เดือนในวันเวลาพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน 13.00-14.30 น. โดยกิจกรรมนี้เปิดให้บุคคลในครอบครัวที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกคนเข้าร่วมฟัง ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ผู้เลี้ยงดูเด็ก รวมไปถึงผู้ปกครองที่มีบุตรมีความบกพร่องทางการได้ยิน แม้ว่าบุตรจะไม่ได้อยู่ในโปรแกรมใดๆ ของศูนย์ก็ตาม

ปัญหาที่ลูกประสบอยู่นั้น สามารถแก้ไขได้ ติดต่อศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือวันนี้

Comments are closed.

ปฎิทินการสอน