เกร็ดความรู้

A. การฝึกพูดโดยใช้ทักษะการฟัง (AVT) คืออะไร?

      การฝึกพูดโดยใช้การฟัง หรือ Auditory Verbal Therapy (AVT) คือวิธีการสอน บุคคลในครอบครัวให้เรียนรู้วิธีการสอนลูกในเวลาที่อยู่ร่วมกันที่บ้าน ร่วมกับการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ให้ใช้ทักษะการ “ฟัง” เพื่อการพัฒนาภาษาพูด โดยเด็กจะใช้การได้ยินที่ยังเหลืออยู่ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยินได้แก่เครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์เอฟ เอ็ม และ ประสาทหูเทียม การฝึกพูดโดยใช้ทักษะการฟังเน้นการใช้การฟัง เพื่อให้เสียงคำพูดเดินทางผ่านอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน เข้าไปกระตุ้นสมองของการได้ยิน เพื่อการประมวลผล เพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาภาษาพูดต่อไป  การฝึกพูดโดยใช้การฟังนั้นจะได้ผลดีเมื่อเด็กได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่อายุน้อยๆ ใส่อุปกรณ์ช่วยการได้ยินทันทีที่ทราบผลการวินิจฉัย และเข้าสู่การฝึกในเวลาอันรวดเร็วเพื่อให้สมองในส่วนของการได้ยินนั้นทำงานเช่นเดียวกับเด็กที่มีการได้ยินปกติในวัยเดียวกัน  เพื่อให้เด็กสามารถพูดได้ ได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนปกติ และอยู่ในสังคมปกติได้

B. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

  • อัตรา 1 ต่อ 1,000 ของจำนวนเด็กที่เกิดมานั้นเป็นเด็กหูหนวก หรือมีความบกพร่องทางการได้ยิน และ อัตรา 3 ใน 1,000 ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้นจะสูญเสียการได้ยินตลอดชีวิตภายในอายุ 5 ปี
  • แม้ว่าโดยปกติเด็กจะเริ่มพูดคำแรกได้เมื่ออายุ 12 เดือน แต่ที่จริงแล้วเด็กจะเริ่มมีพัฒนาการทางการพูดและภาษาตั้งแต่แรกเกิด
  • ท่านทราบหรือไม่ว่า95% ของเด็กที่เกิดมาหูหนวกนั้นมีพ่อและแม่เป็นคนหูปกติ และไม่มีประวัติหูหนวกในครอบครัว
  • เมื่อตรวจพบแต่แรกเริ่มว่าเด็กทารกนั้นมีความบกพร่องทางการได้ยิน และเด็กผู้นั้นได้รับการบำบัดรักษาโดยเร็วแล้ว เขาจะมีพัฒนาการที่รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ