โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการในระยะแรกเริ่ม

การกระตุ้นพัฒนาการในระยะแรกเริ่มก่อนเข้าสู่วัยเรียน

โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการในระยะแรกเริ่ม

การกระตุ้นพัฒนาการในระยะแรกเริ่ม คือระบบการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและครอบครัวตั้งแต่วัยแรกเริ่ม ซึ่งถือเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการในอนาคตมากที่สุด โดยเริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและนักวิชาชีพ กระบวนการกระตุ้นพัฒนาการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนี้จะให้ประโยชน์ต่อทั้งตัวเด็ก ครอบครัว และชุมชน

โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการในระยะแรกเริ่มจะสามารถช่วยเหลือครอบครัวในระยะยาวได้ดังนี้:

  • เมื่อได้รับการช่วยเหลือจะทำให้เด็กเกิดการพัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และการศึกษาเพิ่มขึ้น
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวในการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาพิเศษ การฟื้นฟู และการดูแลสุขภาพ
  • ช่วยลดปัญหาการแยกตัวออกจากสังคม ความเครียด ความกังวลที่ครอบครัวมักจะได้ประสบ
  • ช่วยเหลือในการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีและช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้กลยุทธ์การฝึกพฤติกรรมเชิงบวกและการกระตุ้นพัฒนาการ
  • ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีจุดมุ่งหมาย และเป็นบุคคลที่มีความสามารถช่วยเหลือตนเองสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

หากเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากเท่าใด เด็กก็จะสามารถก้าวต่อไปในอนาคตได้ไกลมากเท่านั้น

ปัญหาที่ลูกประสบอยู่นั้น สามารถแก้ไขได้ ติดต่อศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือวันนี้