แนวทางการบำบัดรักษาสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าที่ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือนั้นเน้นทักษะหลักที่เด็กแต่ละคน มีความบกพร่อง หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ตามที่บ่งบอกจากผลการประเมิน ความบกพร่องต่างๆ นั้นอาจรวมถึงการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ อารมณ์ การแก้ปัญหา ปัญหาทางด้านประสาทความรู้สึก ด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และความบกพร่องทางการเรียนรู้   ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือมองเป้าหมายของการพัฒนาก 
Read more
• การบำบัดดูแลมุ่งเน้นที่การสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ และการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและตอบสนองผ่านทักษะสังคมที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการบูรณาการประสาทความรู้สึก ทีมงานบำบัดประกอบด้วยนักจิตวิทยาพัฒนาการ นักวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์ นักแก้ไขการพูด และนักกิจกรรมบำบัดทำงานร่วมกันในกระบวนการบำบัดนั้นๆ
Read more
I. โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการแบบเข้มข้น (Intensive ABA) การกระตุ้นพัฒนาการแบบเข้มข้น เน้นมอบบริการให้กับเด็กที่มีการพัฒนาการในระยะแรกเริ่ม โดยมอบการวิเคราะห์พฤติกรรม พร้อมกับการสอนทักษะการสื่อสารทางสังคม พฤติกรรมที่เหมาะสม การเล่นที่มีจุดมุ่งหมาย การเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน การช่วยเหลือตนเอง ฯลฯ เป็นการสอนแบบเข้มข้นต่อเนื่องจำนวน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
Read more
การสอน ABA กับเด็กรายบุคคลนั้น เหมาะสมกับเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากศูนย์ฯ ครอบครัวสะดวกเข้ารับบริการสัปดาห์จะครั้ง หรือเหมาะสำหรับเด็กในวัยเรียน ที่ยังมีความบกพร่องด้านทักษะสังคม และการสื่อสารทางสังคมอยู่บ้าง การมอบการสอนและการฝึกฝนโดยผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนจากพฤติกรรมเดิม เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมในบริบทที่สังคมพึงประพฤติ ปฏิบัติมากขึ้น
Read more
   การสอนทักษะการสื่อสารทางสังคมในรูปแบบกลุ่ม หรือ ABA Social Communication Group Session นั้น เหมาะสมกับเด็กในวัยเรียน ที่ทางครอบครัวสังเกตได้ถึงความประพฤติ และอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมในบริบททางสังคม ไม่ว่าจะการปฏิบัติต่อพ่อแม่ พี่น้องในครอบครัว หรือเพื่อนที่โรงเรียน ในบางรายครูทางโรงเรียนแนะนำให้เด็กควรได้รับการส่งเสริมความประพฤติในบริบททางสังคม โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน การสอนทักษะการสื่อสารทางสังคมนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลากหลายให้กับเด็กในระยะยาว สอนให้เด็กตระหนักต่ออารมณ์ และควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้น สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์กับเพื่อนในโรงเรียน หรือกับพี่น้องภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี
Read more
ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ยินดีสร้างโอกาสให้บุคคลผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน เป็นส่วนในการร่วมเสริมสร้างพลังความคิด ความรู้ทางวิชาการ ท่านที่สนใจสามารถส่งจดหมาย สมัครงาน พร้อมแนบประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานได้ที่ info.northlightcenter@gmail.com
Read more
ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ยินดีสร้างโอกาสให้บุคคลผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน เป็นส่วนในการร่วมเสริมสร้างพลังความคิด ความรู้ทางวิชาการ ท่านที่สนใจสามารถส่งจดหมาย สมัครงาน พร้อมแนบประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานได้ที่ info.northlightcenter@gmail.com
Read more
ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ยินดีสร้างโอกาสให้บุคคลผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน เป็นส่วนในการร่วมเสริมสร้างพลังความคิด ความรู้ทางวิชาการ ท่านที่สนใจสามารถส่งจดหมาย สมัครงาน พร้อมแนบประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานได้ที่ info.northlightcenter@gmail.com
Read more
ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ยินดีสร้างโอกาสให้บุคคลผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน เป็นส่วนในการร่วมเสริมสร้างพลังความคิด ความรู้ทางวิชาการ ท่านที่สนใจสามารถส่งจดหมาย สมัครงาน พร้อมแนบประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานได้ที่ info.northlightcenter@gmail.com
Read more
ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ยินดีสร้างโอกาสให้บุคคลผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน เป็นส่วนในการร่วมเสริมสร้างพลังความคิด ความรู้ทางวิชาการ ท่านที่สนใจสามารถส่งจดหมาย สมัครงาน พร้อมแนบประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานได้ที่ info.northlightcenter@gmail.com
Read more

ปฎิทินการสอน