แนวทางการบำบัดรักษาสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าที่ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือนั้นเน้นทักษะหลักที่เด็กแต่ละคน มีความบกพร่อง หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ตามที่บ่งบอกจากผลการประเมิน ความบกพร่องต่างๆ นั้นอาจรวมถึงการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ อารมณ์ การแก้ปัญหา ปัญหาทางด้านประสาทความรู้สึก ด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และความบกพร่องทางการเรียนรู้   ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือมองเป้าหมายของการพัฒนาก 
Read more

ปฎิทินการสอน