แนวทางการบำบัดรักษาสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าที่ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือนั้นเน้นทักษะหลักที่เด็กแต่ละคน มีความบกพร่อง หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ตามที่บ่งบอกจากผลการประเมิน ความบกพร่องต่างๆ นั้นอาจรวมถึงการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ อารมณ์ การแก้ปัญหา ปัญหาทางด้านประสาทความรู้สึก ด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และความบกพร่องทางการเรียนรู้

 

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือมองเป้าหมายของการพัฒนาการของเด็กแต่ละคนที่จะถูกนำมาสอนผ่าน กิจกรรมการเล่นที่มีโครงสร้างโดยมีพื้นฐานจากหลักการพัฒนาการเด็กและการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์ (Applied Behavior Analysis) ซึ่งผลของการประเมินเด็กแต่ละคนนั้นจะเป็นตัวกำหนดถึงแนวทางในการมอบการบำบัดรักษา

 

ในแต่ละโปรแกรมการบำบัดรักษาจะถูกออกแบบโดยเฉพาะให้กับเด็กแต่ละราย เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของทั้งเด็กและครอบครัว วิธีการบำบัดรักษาต่อไปนี้ จะถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการบำบัดรักษา

Comments are closed.

ปฎิทินการสอน