การเขียนเป็นกิจกรรมต้องอาศัยทักษะความสามารถหลายอย่างประกอบกันการเขียนเป็นทักษะการทำงานของมือในลักษณะที่ต้องอาศัยความละเอียดปราณีตและมีแบบแผนของการจับดินสอ

การเคลื่อนไหวของข้อมือและนิ้วมือที่จำเพาะ รวมทั้งต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กภายในมือและภายนอกมืออีกทั้งความสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ในการทรงท่าของร่างกายและในการเคลื่อนไหวของลำตัวไหล่ข้อศอกข้อมือความแข็งแรงของข้อมือ มือและนิ้วมือซึ่งรวมถึงกำลังในการกำมือกำลังในการหยิบและความสามารถด้านการรับรู้ทางสายตา เช่น การรับรู้ตำแหน่ง การประสานสัมพันธ์ของมือและตา การจดจำเป็นต้น

ผู้ปกครองที่สงสัยว่าลูกมีปัญหาการเขียน สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับการประเมินและคัดกรอง ได้ที่ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ

ทางศูนย์ฯ ใช้แบบประเมินมาตรฐานของประเทศไทย สำหรับใช้กับนักเรียนคนไทยโดยเฉพาะครูการศึกษาพิเศษได้ผ่านการอบรมการใช้แบบประเมินเฉพาะด้านนี้ ประกอบกับการทำงานร่วมกับนักกิกรรมบำบัด ที่มีแบบประเมินเฉพาะทางอีกชุดหนึ่งซึ่งจะทำให้ทราบโดยละเอียดว่าเด็กมีปัญหาในด้านใดเพื่อจัดโปรแกรมการฝึกเป็นรายบุคคล


ปัญหาที่ลูกประสบอยู่นั้น สามารถแก้ไขได้ ติดต่อศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือวันนี้
LINE@ : @northlight
โทร. 084-728-3492
Facebook : https://www.facebook.com/specialneeds.bangkok/