เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้.

เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ จะมีปัญหาหรือข้อจำกัด รวมถึงการคิดคำนวณ ซึ่งทางด้านคณิตศาสตร์ มีความยากตั้งแต่ การอ่าน การเขียน รวมไปเรื่องตัวเลข การเขียนตัวเลขไม่ถูกต้อง ไม่เข้าใจค่าและจำนวนของตัวเลข รวมถึงขั้นตอนการคิดคำนวณ และไม่สามารถที่แก้โจทย์ปัญหา ซึ่งทางในคณิตศาสตร์จะมีสัญลักษณ์ต่างๆ ในทางคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบวก การลบ การคูณ การหาร รวมถึงเรื่องของ มากกว่า น้อยกว่าทำให้เด็กไม่เข้าใจส่งผลให้เด็กไม่อยากที่จะเรียนคณิตศาสตร์ เราจึงควรหาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์เพื่อให้เด็กที่มีปัญหาการเรียน มีความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็กเกินไป
ปกครองที่สงสัยว่าลูกมีปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับการประเมินและคัดกรอง ได้ที่ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ

ทางศูนย์ฯ ใช้แบบประเมินมาตรฐานของประเทศไทย สำหรับใช้กับเด็กคนไทยโดยเฉพาะครูการศึกษาพิเศษได้ผ่านการอบรมการใช้แบบประเมินเฉพาะด้านนี้ ซึ่งจะทำให้ทราบโดยละเอียดว่าเด็กมีปัญหาในด้านคณิตศาสตร์มากน้อยเพียงใด เพื่อจัดโปรแกรมการฝึกเป็นรายบุคคล

ปัญหาที่ลูกประสบอยู่นั้น สามารถแก้ไขได้ ติดต่อศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือวันนี้
LINE@ : @northlight
โทร. 084-728-3492
Facebook : https://www.facebook.com/specialneeds.bangkok/

#เสริมสร้างศักยภาพการเรียน #เด็กLD #เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ #LD #เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ #เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์