การสอนทักษะการสื่อสารทางสังคมในรูปแบบกลุ่ม หรือ ABA Social Communication Group Session นั้น เหมาะสมกับเด็กในวัยเรียน ที่ทางครอบครัวสังเกตได้ถึงความประพฤติ และอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมในบริบททางสังคม ไม่ว่าจะการปฏิบัติต่อพ่อแม่ พี่น้องในครอบครัว หรือเพื่อนที่โรงเรียน ในบางรายครูทางโรงเรียนแนะนำให้เด็กควรได้รับการส่งเสริมความประพฤติในบริบททางสังคม โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน การสอนทักษะการสื่อสารทางสังคมนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลากหลายให้กับเด็กในระยะยาว สอนให้เด็กตระหนักต่ออารมณ์ และควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้น สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์กับเพื่อนในโรงเรียน หรือกับพี่น้องภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ปัญหาที่ลูกประสบอยู่นั้น สามารถแก้ไขได้ ติดต่อศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือวันนี้

Comments are closed.

ปฎิทินการสอน