เด็กพิเศษ1

แนวทางการสอน

   การบำบัดดูแลมุ่งเน้นที่การสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ และการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและตอบสนองผ่านทักษะสังคมที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการบูรณาการประสาทความรู้สึก ทีมงานบำบัดประกอบด้วยนักจิตวิทยาพัฒนาการ นักวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์ นักแก้ไขการพูด และนักกิจกรรมบำบัดทำงานร่วมกันในกระบวนการบำบัดนั้นๆ

    ศูนย์ฯ จะวัดผลสัมฤทธิ์จากเป้าประสงค์การรักษาและการสังเกตการณ์ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยถือว่าครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการบำบัด ทางศูนย์ฯจะให้การสนับสนุนแก่ครอบครัวทางด้านองค์ความรู้ และแนวทางการดูแล นอกจากนี้ ศูนย์ฯยังมีทำงานร่วมกับหน่วยงาน นักวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ โดยตรง อาทิ แพทย์ นักวิเคราะห์พฤติกรรม ครูการศึกษาพิเศษ และนักกิจกรรมบำบัด เพื่อให้ผู้ปกครองได้มั่นใจในแนวทางการมอบการบำบัดแบบสหวิชาชีพ

ปัญหาที่ลูกประสบอยู่นั้น สามารถแก้ไขได้ ติดต่อศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือวันนี้

Comments are closed.

ปฎิทินการสอน