ABA Hourly Session

   การสอน ABA กับเด็กรายบุคคลนั้น เหมาะสมกับเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากศูนย์ฯ ครอบครัวสะดวกเข้ารับบริการสัปดาห์จะครั้ง หรือเหมาะสำหรับเด็กในวัยเรียน ที่ยังมีความบกพร่องด้านทักษะสังคม และการสื่อสารทางสังคมอยู่บ้าง การมอบการสอนและการฝึกฝนโดยผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนจากพฤติกรรมเดิม เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมในบริบทที่สังคมพึงประพฤติ ปฏิบัติมากขึ้น

ABA Hourly Session (1)

ปัญหาที่ลูกประสบอยู่นั้น สามารถแก้ไขได้ ติดต่อศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือวันนี้

Comments are closed.

ปฎิทินการสอน