Intensive ABA1

   การกระตุ้นพัฒนาการแบบเข้มข้น เน้นมอบบริการให้กับเด็กที่มีการพัฒนาการในระยะแรกเริ่ม โดยมอบการวิเคราะห์พฤติกรรม พร้อมกับการสอนทักษะการสื่อสารทางสังคม พฤติกรรมที่เหมาะสม การเล่นที่มีจุดมุ่งหมาย การเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน การช่วยเหลือตนเอง ฯลฯ เป็นการสอนแบบเข้มข้นต่อเนื่องจำนวน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

    การกระตุ้นพัฒนาการในระยะแรกเริ่มคืออะไร? สำคัญอย่างไร?
การกระตุ้นพัฒนาการในระยะแรกเริ่ม คือระบบการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและครอบครัวตั้งแต่วัยแรกเริ่ม ซึ่งถือเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการในอนาคตมากที่สุด โดยเริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและนักวิชาชีพ กระบวนการกระตุ้นพัฒนาการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนี้จะให้ประโยชน์ต่อทั้งตัวเด็ก ครอบครัว และชุมชน

   โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการในระยะแรกเริ่มจะสามารถช่วยเหลือครอบครัวในระยะยาวได้ดังนี้:

a.

เมื่อได้รับการช่วยเหลือจะทำให้เด็กเกิดการพัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และการศึกษาเพิ่มขึ้น

b.

ช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวในการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาพิเศษ การฟื้นฟู และการดูแลสุขภาพ

c.

ช่วยลดปัญหาการแยกตัวออกจากสังคม ความเครียด ความกังวลที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว

d.

ช่วยเหลือในการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีและช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้กลยุทธ์การฝึกพฤติกรรมเชิงบวกและการกระตุ้นพัฒนาการ

e.

ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีจุดมุ่งหมาย และเป็นบุคคลที่มีความสามารถช่วยเหลือตนเองสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

   หากเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากเท่าใด เด็กก็จะสามารถก้าวต่อไปในอนาคตได้ไกลมากเท่านั้น:

ปัญหาที่ลูกประสบอยู่นั้น สามารถแก้ไขได้ ติดต่อศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือวันนี้

Comments are closed.

ปฎิทินการสอน