บทความการให้ความรู้และการสนับสนุนกำลังใจให้ผู้ปกครอง

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับผู้ปกครองที่พบว่า “ลูกสูญเสียการได้ยิน” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ที่ตนเองได้เผชิญร่วมกับครอบครัวอื่นๆ เพื่อสร้างการยอมรับ และความเข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้ครอบครัวในการดูแล และแสวงหาการช่วยเหลือแก่บุตร/หลานอย่างเร่งด่วน และอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมที่ทางศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือได้ดำเนินการไปแล้ว และกำลังดำเนินกิจกรรมอยู่ มีดังต่อไปนี้

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพลังอำนาจแก่ครอบครัวผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช่วยส่งเสริมให้ครอบครัว/ผู้ปกครองรู้จักพัฒนาคุณค่าในตนเอง การดูแลอารมณ์ของตนเอง การจัดการความเครียดด้วยตนเอง การลดความขัดแย้งในครอบครัว และการสร้างเป้าหมายของชีวิต ครอบครัวที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การดำรงชีวิตของครอบครัวเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตลอดจน มุมมองและทัศนคติในการดูแลเด็กที่มีข้อจำกัดคล้ายคลึงกัน และปัญหาที่แต่ละครอบครัวประสบมาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น ซึ่งสามารถช่วยสร้างกำลังใจให้กัน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในปัญหาของแต่ละคนที่กำลังเผชิญอยู่ และนำมาเป็นบทเรียน/แนวทางในการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ให้สามารถมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสามารถเผชิญกับปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างมีศักยภาพ

ครั้งที่ 1 :

หัวข้อ "เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์--กลุ่มสนับสนุนครอบครัวผู้ใช้ประสาทหูเทียม (Parent Support Group)”

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์-กลุ่มสนับสนุนครอบครัวผู้ใช้ประสาทหูเทียม

ในระยะต่อมาเนื่องด้วยผลจากการประเมินทางภาษาของเด็กที่ได้รับการฝึกนั้นแสดงผลประจักษ์ว่า 40% ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้นมีความบกพร่องทางด้านอื่นร่วมด้วย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับความล่าช้าในการพัฒนาภาษาตามเป้าหมาย บริษัท อินทิเม็กซ์ให้ความสำคัญของผลลัพท์การบำบัด ฟื้นฟู จึงมีนโยบายสำคัญ ให้ก่อสร้างศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์เอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการบริการแบบครบวงจร มอบให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภท เป็นศูนย์ที่รวมนักวิชาการ ครู นักบำบัด ทีมงานสหวิชาชีพและครอบครัวเด็กให้ทำงานร่วมกันโดยเน้นผลลัพท์ทางการบำบัด ฟื้นฟูเป็นสำคัญ และมีนโยบายให้ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ เป็นศูนย์ที่มุ่งเน้นคุณภาพของบุคคลากร โดยเน้นการมอบความรู้ การอบรม การดูงานด้านเด็กที่มีความต้อการพิเศษ เพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ของทีมงานสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นศูนย์บำบัดเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์ตัวอย่างในระดับประเทศและในภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ครั้งที่ 2 :

หัวข้อ เสียงของลูก จะทำอย่างไรเมื่อพบว่าลูกรักไม่ได้ยินเสียง?

เสียงของลูก จะทำอย่างไรเมื่อพบว่าลูกรักไม่ได้ยินเสียง 2

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระบายความรู้สึกขัดข้องใจที่เกิดขึ้นกับ บุตร/หลาน และครอบครัวของตนเอง เมื่อพบว่า ลูกรักไม่ได้ยินเสียง กระบวนการจัดการกับปัญหา และการจัดการกับความเครียด และความรู้สึกเมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับตนเอง ตลอดการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ และรับทราบข้อมูลจากบุคคลอื่น เพื่อให้เข้าใจว่า “คุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่กำลังเผชิญกับปัญหา” เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาและต้องการหาวิธีการในการจัดการกับปัญหา สร้างการยอมรับ และความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ตลอดจนเตรียมความพร้อมในกับครอบครัวในการดูแล และแสวงหาการช่วยเหลือแก่บุตร/หลานอย่างเร่งด่วน และต่อเนื่องในอนาคต

ตารางกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนครอบครัว (Parents Support Group) ประจำปี 2556

หัวข้อและประเด็นการพูดคุยประจำปี 2556 “จะให้ลูกใช้ประสาทหูเทียมต้องเตรียมตัวอย่างไร”

ขอเชิญชวน!!!

ผู้ปกครองที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างกำลังและแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกทางเดินที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักให้กับผู้ปกครองที่กำลังเผชิญกับปัญหา “เมื่อพบว่าลูกสูญเสียการได้ยิน” ณ ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ถนนพระรามหก ซอย 39 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ

ที่มา: กิจกรรมกลุ่มสนับสนุนครอบครัว (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพลังอำนาจแก่ครอบครัวผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน)